PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มน้ำต้นทุน กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร จ.นครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่แหล่งน้ำบึงถนนหักใหญ่ในพื้นที่ บ้านโนนสง่า ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณมากพอในฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้วางแผนโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จำนวน 4 ตำบล ของ อ.ด่านขุนทด ประกอบด้วย ต.กุดพิมาน ต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวละคร และ ต.ด่านขุนทด จำนวน 54 หมู่บ้าน 4910 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กลับมามีความมั่นคงด้านน้ำรวมถึงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำจับมือกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการน้ำของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา ในการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน หรือเกษตรน้ำฝน ให้มีความมั่นคง เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ กรมทรัพยากรน้ำ จึงนำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติโดยได้ประสานความร่วมมือกับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใช้ข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี โดย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ โดยกรอบแห่งความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้ กรมทรัพยากรน้ำ จะสนับสนุนและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ (1) ข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry System) (2) ข้อมูลคาดการณ์ค่าความชื้นในดินจากระบบ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (3) ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาจากระบบ Early Warning System (4) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลอุทกวิทยา และ…

Continue Reading

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือภัยแล้ง บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลของระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ (ลึก 120 ม.) และแหล่งน้ำดิบผิวดินจากสระน้ำแห้งขอด สภาพน้ำสีเหลืองขุ่นข้นเป็นสนิม หลายครัวเรือนต้องซื้อน้ำใช้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)”

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ร่วมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) คณะผู้บริหารจาก 20 กระทรวง คณะผู้บริหารกระทรวง ทส. ผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ถึงเวลาคือลมหายใจให้กับธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะในแหล่งน้ำ