PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ วสท. และสภาวิศวกร ลงพื้นที่หนองแขนนางน้อย เตรียมเสริมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ปราจีนบุรี

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ วสท. และสภาวิศวกร ร่วมลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ํา ตําบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 28 ตุลาคม 2566: กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร ภายใต้คณะทำงานในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย อาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ร่วมลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ํา ตําบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำเพื่อใช้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรม เพิ่มขีดความสามารถให้วิศวกรรุ่นใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ดร.ประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 เปิดเผยว่า “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ํา ตําบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณน้ำเก็บกัก 1.2 ล้าน ลบ.ม. มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 225 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากกว่า 1,500 ไร่ โดยแนวทางการพัฒนาในอนาคต กรมทรัพยากรน้ำจะเชื่อมโยงหนองแขนนางน้อย หนองแขนนาง และทุ่งรวงทอง…

Continue Reading

ทน. – มธ.’ ร่วมสรุป “กรอบอัตราค่าใช้น้ำ” มุ่งความเป็นธรรม ยืดหยุ่น เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาจาก ม.ธรรมศาสตร์ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4โดย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เน้นย้ำว่า “นโยบายการกำหนดอัตราค่าใช้น้ำไม่ควรบั่นทอนการแข่งขันของภาคเอกชน แต่ควรสอดคล้องและมีความยืดหยุ่นกับบริบทของสังคมไทยให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมสูงสุด” และได้ขอบคุณหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเสนอความคิดเห็นและแนวทางที่เกี่ยวกับการ กำหนดกรอบความคิดที่เกี่ยวกับอัตราค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยในอนาคตนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเสวนา เรื่อง “ความท้าทายในการใช้กฎหมาย เรื่อง การอนุญาตใช้น้ำและการเก็บค่าใช้น้ำตามพรบ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561” โดยผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และภาคประชาสังคม ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาโครงการฯกรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษา “โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง…

Continue Reading

ทส. เสริมเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566จากข้อสั่งการของนายกฯ เศรษฐา ให้รองนายกฯ และรัฐมนตรี ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด กำชับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง และให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับของ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยกรมพัฒนาแหล่งน้ำ 2 ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 42 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 5 7 และ 9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ราชบุรี และพิษณุโลก ทั้งนี้กรมได้ดำเนินงานการสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณการสูบระบายน้ำมากกว่า 5.41 ล้าน ลบ.ม. โดยใช้เครื่องสูบน้ำ 14 เครื่อง รวมถึงมีการแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม การดำเนินงานที่ผ่านมาประชาชนได้รับประโยชน์ 40,588 ครัวเรือน และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา…

Continue Reading

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ จ.สุราษฎร์ธานี

30 กันยายน 2566: กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร ภายใต้คณะทำงานในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย อาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ร่วมลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำเพื่อใช้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้มีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรม เพิ่มขีดความสามารถให้วิศวกรรุ่นใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า “อ่างเก็บน้ำท่าแซะ สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ 2528 ปัจจุบันมีดินตะกอนมาทับถมภายในอ่างทำให้ไม่ได้กักเก็บน้ำได้ตามความจุเดิมและอาคารระบายน้ำล้นเกิดความชำรุดเสียหายโดยผิวคอนกรีตกำแพงและพื้นรางเทถูกน้ำกัดเซาะหลุดร่อนตามสภาพการใช้งาน ส่งผลให้มีน้ำไหลออกตามรอยรั่ว ในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร ปัจจุบันการเกษตรในพื้นที่โดยรอบอ่างมีการเปลี่ยนแปลงพืชในการเพาะปลูกจากเดิมเป็นพืชเศรษฐกิจเช่นทุเรียน ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวทางการบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของอ่างเก็บน้ำท่าแซะประกอบด้วย การซ่อมสร้างอาคารระบายน้ำล้น การขุดลอกดินตะกอนภายในอ่างเก็บน้ำ การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำการสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองท่าแซะ คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 1,300 ครัวเรือน คอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากกว่า 1000 ไร่” รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสริมว่า “การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก วสท. สภาวิศวกร และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำ…

Continue Reading