PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือภัยแล้ง บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

5 มิถุนายน 2563
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลของระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ (ลึก 120 ม.) และแหล่งน้ำดิบผิวดินจากสระน้ำแห้งขอด สภาพน้ำสีเหลืองขุ่นข้นเป็นสนิม หลายครัวเรือนต้องซื้อน้ำใช้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก


การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน สทภ. 1 นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน รับน้ำสะอาดจากการประปาภูมิภาคสาขาพะเยา ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร ไปเติมใส่ถังน้ำใสของระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างปี 2541/ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม./หอถังสูง 6 ม.ปริมาณน้ำ 10 ลบ.ม.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 126 ครัวเรือน จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ซึ่งมีหอพักของนักศึกษา ม.พะเยา จำนวน 44 แห่ง ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมาก คิดเป็นความต้องการใช้น้ำปริมาณกว่า 60 ลบ.ม./วัน สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว สทภ.1 วางแผนจัดหาและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และจัดทำระบบกรองน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ


ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำชับให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินหน้าลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

admin • June 5, 2020


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *