PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือ สงขลา พัทลุง นคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื่นที่ภาคใต้ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีฯ นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ  อำเภอเมืองสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา และอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (4 ธันวาคม 2563) นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ และมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำ ได้บูรณาการร่วมกับทางจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ จังหวัดสงขลานั้น สามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 300 ครัวเรือน โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำได้ประมาณ 500 คิวต่อชั่วโมง ซึ่งดำเนินการติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในพื้นที่…

Continue Reading

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ เตรียม! รับน้ำหน้าฝน เพิ่มน้ำต้นทุน พร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 64-65

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เตรียมความพร้อมการวางแผนโครงการและงบประมาณ เพื่อเตรียมรับน้ำในฤดูฝน เพิ่มน้ำต้นทุน ตลอดจนการเตรียมการสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะมาถึงในปี 2564 รัฐบาลและนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยประชาชน และได้เร่งให้หน่วยงานภาครัฐ เตรียมการรับน้ำฝน เพิ่มน้ำต้นทุน และเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 64-65 กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ของกรมทรัพยากรน้ำ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมทรัพยากรน้ำ ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามนโยบายของภาครัฐและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งในด้านน้ำอุปโภค บริโภค…

Continue Reading

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ลุยฟื้นฟูเขาหัวโล้น : กรมน้ำ กรมป่าไม้รับลูก MOU ชูน้ำคู่ป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา เดินหน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่เขาหัวโล้น ซึ่ง กรมทรัพยากรน้ำและกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ของทั้งสองหน่วยงาน อันเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนาม ณ ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (10 สิงหาคม 2563) นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ เผยว่า ขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงานครั้งนี้ ประกอบด้วย (1)การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะ (2) การสำรวจระยะไกลและการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมทั้งการสำรวจตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและภัยคุกคามต่อทรัพยากรป่าไม้…

Continue Reading

วราวุธ เร่งฟื้นระบบนิเวศบึงสีไฟ และแม่น้ำพิจิตรสายเก่า เตรียมรับน้ำฝน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงได้ลงพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ณ อุทยานบัว บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมรับฝน แหล่งน้ำโคกแม่คาด เพิ่มน้ำต้นทุน อ.ฉวาง จ.นคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำโคกแม่คาด ในพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2563 กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีฯ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกแม่คาด หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่เดิมตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของตะกอนในฤดูน้ำหลาก ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จแล้ว จะเพิ่มน้ำต้นทุนประมาณ 60,300 ลบ.ม. จะสามารถกักเก็บน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จำนวน 425 ครัวเรือน ส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 578 ไร่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มน้ำต้นทุน กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร จ.นครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่แหล่งน้ำบึงถนนหักใหญ่ในพื้นที่ บ้านโนนสง่า ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณมากพอในฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้วางแผนโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จำนวน 4 ตำบล ของ อ.ด่านขุนทด ประกอบด้วย ต.กุดพิมาน ต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวละคร และ ต.ด่านขุนทด จำนวน 54 หมู่บ้าน 4910 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กลับมามีความมั่นคงด้านน้ำรวมถึงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำจับมือกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการน้ำของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา ในการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน หรือเกษตรน้ำฝน ให้มีความมั่นคง เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ กรมทรัพยากรน้ำ จึงนำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติโดยได้ประสานความร่วมมือกับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใช้ข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี โดย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ โดยกรอบแห่งความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้ กรมทรัพยากรน้ำ จะสนับสนุนและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ (1) ข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry System) (2) ข้อมูลคาดการณ์ค่าความชื้นในดินจากระบบ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (3) ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาจากระบบ Early Warning System (4) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลอุทกวิทยา และ…

Continue Reading

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือภัยแล้ง บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลของระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ (ลึก 120 ม.) และแหล่งน้ำดิบผิวดินจากสระน้ำแห้งขอด สภาพน้ำสีเหลืองขุ่นข้นเป็นสนิม หลายครัวเรือนต้องซื้อน้ำใช้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)”

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ร่วมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) คณะผู้บริหารจาก 20 กระทรวง คณะผู้บริหารกระทรวง ทส. ผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ถึงเวลาคือลมหายใจให้กับธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะในแหล่งน้ำ

1 2 3