PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มน้ำต้นทุน กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร จ.นครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่แหล่งน้ำบึงถนนหักใหญ่ในพื้นที่ บ้านโนนสง่า ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณมากพอในฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้วางแผนโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จำนวน 4 ตำบล ของ อ.ด่านขุนทด ประกอบด้วย ต.กุดพิมาน ต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวละคร และ ต.ด่านขุนทด จำนวน 54 หมู่บ้าน 4910 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กลับมามีความมั่นคงด้านน้ำรวมถึงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนต่อไป

admin • June 25, 2020


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *