PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

CADT DPU ร่วมกับสายการบิน P80 AIR จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “P80 AIR & CADT COLLABORATIVE PROJECT”แนะเส้นทางเข้าสู่อาชีพการบิน พร้อมเปิดรับนศ.ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครั้งแรกของไทย

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า CADT DPU ร่วมกับ P80 AIR จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “P80 AIR & CADT COLLABORATIVE PROJECT” เพื่อให้ความรู้ด้านการบิน รวมถึงแนะนำสายอาชีพด้านการบิน ซึ่งทางสายการบิน P80 AIR สายการบินเปิดใหม่ในไทย กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือ แอร์โฮสเตส ทางสายการบินกำลังต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และจากการหารือร่วมกันจะมีการ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเข้าสู่สายการบิน P80 AIR โดยเบื้องต้นเปิดรับตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการสหกิจศึกษาร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (พิเศษแบบไม่ประจำ) ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงก่อนจบการศึกษา และมีโอกาสได้เข้าทำงานสายตรงในสายการบินที่ตนฝึกงานอีกด้วยน.ต.ดร.วัฒนา กล่าวด้วยว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นการเปิดตัวและแนวทางการทำงานของ P80 AIR ทางวิทยาลัยฯ ได้เปิดกว้างให้ นักศึกษาคณะอื่นๆ อาทิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงผู้ที่สนใจ…

Continue Reading