PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

ว่าด้วยเรื่องเขียวๆ อย่าคิดว่าจะทำ ทำเลย (อย่าดีแต่ปาก)

แนวคิดการพัฒนาสีเขียว หรือ Green Growth เป็นประเด็นที่ถกกันมานานในเวทีวิชาการของไทย นักวิชาการหลายท่านจากหลายสถาบันชั้นนำ ต่างพยายามพลักดันแนวคิดนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีสบาบันไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่ทำจริงตัวอย่างคือ ม.มหิดล ทำได้ทำจริง เห็นผลชัด ตั้งแต่ต้นไม้ จักรยาน ทางเดินโดยรอบ รูปแบบอาคาร  ทุกอย่างเป็น Green Concept ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่แสดงถึงความแตกต่างของ คุณภาพของบุคลากร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย น่ายกย่องมากครับ ลองเข้ามาเดินเล่นกูครับ แล้วจะเข้าใจ  Cr Photo by @tatumtuneup IG