PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

[ข่าวปลอม] รัฐฯ โอนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 กลุ่ม จำนวน 1,000 – 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จากข้อมูลดังกล่าว ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายโอนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 กลุ่ม จำนวน 1,000 – 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนตามที่กล่าวอ้าง อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3Ny6G84

ข่าวปลอม ! อ่อนเพลีย ตาพร่ามัว มือเท้าชา ผมร่วงเรื้อรัง คือสัญญาณตับเริ่มล้า เลือดหนืดมากเกินไป

จากกรณีคำแนะนำบ่งชี้ถึงโรคตับว่า อ่อนเพลีย ตาพร่ามัว มือเท้าชา ผมร่วงเรื้อรัง เป็นสัญญาณเตือน ตับเริ่มล้า เลือดหนืด..ติดกันมากเกินไป ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า เป็นคำแนะนำข้อบ่งชี้ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่มีเหตุผลที่เป็นไปได้ตามทฤษฎีทางการแพทย์ อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3VnT6pL AFNC Thailand 3 พ.ค. 66

คพ. เสนอ อปท. ยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปี 2565 ประเทศไทยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของภาครัฐและเอกชนที่เปิดดำเนินการ จำนวน 2,074 แห่ง เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 111 แห่ง (ร้อยละ 5) ที่เหลือเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง 1,963 แห่ง (ร้อยละ 95) ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงมาก เนื่องจาก อปท. หลายแห่งมีงบประมาณในการกำจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหลายแห่งรองรับขยะมูลฝอยมากเกินกว่าศักยภาพที่จะรองรับได้ การจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ดำเนินการได้ยาก จากปัญหาประชาชนในพื้นที่ต่อต้านหรือคัดค้านในการก่อสร้างและดำเนินการ การกำกับและบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชนเป็นไปได้ยากและไม่มีการดำเนินการ ตลอดจนการกำกับ อปท. ที่ดำเนินการไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาซ้ำซาก เช่น ไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอย มลพิษจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง น้ำเสียจากบ่อขยะมูลฝอย นายพิทยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว คพ. จึงได้จัดทำข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่จะส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ระดับประเทศ โดยเป้าหมายที่ 1 ของแผนปฏิบัติการ…

Continue Reading

กรมทรัพยากรน้ำ Kick off จัดทำ Information Sheet ขึ้นทะเบียนเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site ของไทย

2 พฤษภาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เปิดตัวโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Information Sheet เพื่อเสนอ Ramsar Site ของประเทศไทย 4 แห่ง โดยได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพื้นที่ชุ่มน้ำ เครือข่ายอนุรักษ์ จากภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม พร้อมทั้งถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Online ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางและแผนงานการศึกษาและความก้าวหน้าโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า “กรมทรัพยากรน้ำมีความตั้งใจ ในการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำที่จะเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์ จำนวน 4 แห่ง จากการสำรวจความหลากหลายของทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำและกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการ รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชุ่มน้ำที่จะเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์”นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้ข้อมูลเสริมว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำเป็น ระบบนิเวศหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้สถานการณ์ของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเสื่อมโทรม ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ที่เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาล ในลำดับที่…

Continue Reading