PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

วราวุธ งานเลิศ ส่งมอบแทงค์ยักษ์

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล
โครงการต้นแบบ แก้วิกฤตน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างเป็นระบบในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก
พร้อมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น ร่วมบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน