PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ลุยฟื้นฟูเขาหัวโล้น : กรมน้ำ กรมป่าไม้รับลูก MOU ชูน้ำคู่ป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา เดินหน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่เขาหัวโล้น ซึ่ง กรมทรัพยากรน้ำและกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ของทั้งสองหน่วยงาน อันเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนาม ณ ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (10 สิงหาคม 2563) นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ เผยว่า ขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงานครั้งนี้ ประกอบด้วย (1)การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะ (2) การสำรวจระยะไกลและการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมทั้งการสำรวจตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและภัยคุกคามต่อทรัพยากรป่าไม้…

Continue Reading