PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

ว่าด้วยเรื่องเขียวๆ อย่าคิดว่าจะทำ ทำเลย (อย่าดีแต่ปาก)

แนวคิดการพัฒนาสีเขียว หรือ Green Growth เป็นประเด็นที่ถกกันมานานในเวทีวิชาการของไทย นักวิชาการหลายท่านจากหลายสถาบันชั้นนำ ต่างพยายามพลักดันแนวคิดนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีสบาบันไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่ทำจริงตัวอย่างคือ ม.มหิดล ทำได้ทำจริง เห็นผลชัด ตั้งแต่ต้นไม้ จักรยาน ทางเดินโดยรอบ รูปแบบอาคาร  ทุกอย่างเป็น Green Concept ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่แสดงถึงความแตกต่างของ คุณภาพของบุคลากร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย น่ายกย่องมากครับ ลองเข้ามาเดินเล่นกูครับ แล้วจะเข้าใจ  Cr Photo by @tatumtuneup IG

หลงลวง : นโยบายหว่านทิ้ง (อยากให้เข้าใจในไม่กี่บรรทัด) โดย ตาแจ้ง

ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันที่สภาพคล้องมีน้อย ประเด็นเหล่านี้เกิดจากอะไร และที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมนักข่าวสายไร้หัวเจาะ จึงทำได้แค่ผู้แพร่ ข่าว หาได้วิเคราะห์หรือหาข้อมูลมาเติมเติม Knowledge Gap ของผู้รับสารไม่

เส้นทางจักรยาน

เราส่งผู้บริหารระดับสูงไปดูงานต่างประเทศมากมาย เสียเงินจำนวนมากมาย แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าที่ไม่มีผู้บริหารท่านใดพูดถึงหรือสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดี เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ที่ผ่านมามีเพียงผู้นำประเทศคนปัจจุบันที่พยายาม รณรงค์ให้คนไทยหันมาปั่นจักรยานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะตอนที่ท่านได้กล่าวถึงเส้นทางเสือภูเขา ซึ่งท่านไม่เห็นด้วยว่าเส้นทางบางที่นั้นไม่เห็นจำเป็นต้องเอารถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ขึ้นไป แนวคิดนี้โดนใจนักปั่นหลายๆ ท่าน แสดงให้เป็นว่าท่านเป็นผู้รู้จริงในเรื่องนี้