PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

แบบทดสอบวินัยคน

#ถังขยะสีน้ำเงินหรือสีฟ้า รองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติกห่อขนม ถุงบรรจุผงซักฟอก บรรจุภัณฑ์เปื้อนอาหาร           #ถังขยะสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้           #ถังขยะสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม           #ถังขยะสีส้มหรือสีแดง รองรับขยะมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่