PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life!

หลงลวง : นโยบายหว่านทิ้ง (อยากให้เข้าใจในไม่กี่บรรทัด) โดย ตาแจ้ง

ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันที่สภาพคล้องมีน้อย ประเด็นเหล่านี้เกิดจากอะไร และที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมนักข่าวสายไร้หัวเจาะ จึงทำได้แค่ผู้แพร่ ข่าว หาได้วิเคราะห์หรือหาข้อมูลมาเติมเติม Knowledge Gap ของผู้รับสารไม่