PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

อสังหา ไทย

บทสนทนาของ บัวปริ่มและบัวจม เรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศไทย เรื่องความล่มสลายของธุรกิจ ค้ากำไรเกินควร การเก็งกำไรแบบไม่คิดชีวิต อนาถแม้กระทั่งธุรกิจขายใบจอง

เรื่อง กล้วย กล้วย

โดย บัวปริ่ม กล้วยเป็นพืชที่มีความผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เราใช้เกือบทุกส่วนของพืชชนิดนี้ในการทำประโยชน์ตั้งแต่ก้านกล้วยที่เด็กมักจะเอาไปทำ ม้าก้านกล้วย ปืนไว หรือหั่นเป็นแว่นจุ่มสีแล้วแปะในกระดาษเสริมสร้างจินตนาการ ผลกล้วยมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย ในวิทยาศาสตร์การกีฬา กล้วย ถือเป็นอาหารเสริมที่ให้พลังงานสูง

Someone up there ‘s quote!

If someone is right for you, you will know it … ถ้าคนนั้นคือตนที่ใช่สำหรับคุณ คุณจะรู้ด้วยตัวเอง

Welcome to PostTrick.com

We are changing to the best.. Start 090909

1 2 3