PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มน้ำต้นทุน กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร จ.นครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่แหล่งน้ำบึงถนนหักใหญ่ในพื้นที่ บ้านโนนสง่า ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณมากพอในฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้วางแผนโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จำนวน 4 ตำบล ของ อ.ด่านขุนทด ประกอบด้วย ต.กุดพิมาน ต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวละคร และ ต.ด่านขุนทด จำนวน 54 หมู่บ้าน 4910 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กลับมามีความมั่นคงด้านน้ำรวมถึงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำจับมือกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการน้ำของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา ในการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน หรือเกษตรน้ำฝน ให้มีความมั่นคง เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ กรมทรัพยากรน้ำ จึงนำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติโดยได้ประสานความร่วมมือกับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใช้ข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี โดย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ โดยกรอบแห่งความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้ กรมทรัพยากรน้ำ จะสนับสนุนและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ (1) ข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry System) (2) ข้อมูลคาดการณ์ค่าความชื้นในดินจากระบบ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (3) ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาจากระบบ Early Warning System (4) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลอุทกวิทยา และ…

Continue Reading

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือภัยแล้ง บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลของระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ (ลึก 120 ม.) และแหล่งน้ำดิบผิวดินจากสระน้ำแห้งขอด สภาพน้ำสีเหลืองขุ่นข้นเป็นสนิม หลายครัวเรือนต้องซื้อน้ำใช้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)”

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ร่วมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) คณะผู้บริหารจาก 20 กระทรวง คณะผู้บริหารกระทรวง ทส. ผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ถึงเวลาคือลมหายใจให้กับธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะในแหล่งน้ำ

วราวุธ งานเลิศ ส่งมอบแทงค์ยักษ์

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล
โครงการต้นแบบ แก้วิกฤตน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างเป็นระบบในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก
พร้อมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น ร่วมบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

แบบทดสอบวินัยคน

#ถังขยะสีน้ำเงินหรือสีฟ้า รองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติกห่อขนม ถุงบรรจุผงซักฟอก บรรจุภัณฑ์เปื้อนอาหาร           #ถังขยะสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้           #ถังขยะสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม           #ถังขยะสีส้มหรือสีแดง รองรับขยะมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่

ประชาชน ต้องช่วยกัน จัดการไฟป่า เพราะเราทุกคนคือเจ้าของประเทศ

จัดการไฟป่าและหมอกควัน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน “ไม่ควรต้องมีใครต้องมาตาย เพราะความเห็นแก่ตัวของคนบางคนคน” ปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลง รบกวนสมดุล ทำลายระบบนิเวศอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในวงกว้าง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องประชาชน สุขภาพของพ่อแม่ ครอบครัว บุคคลที่เรารัก รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ จากข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่าในประเทศไทยระหว่าง ปี 2560 – 2562 พบว่า ไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ส่วนใหญ่มาจาก ความโง่สะสมของกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่ถูกนายทุน และนักการเมืองชั่วหนุนหลังให้เผาเพื่อครอบครองที่ทำกิน และการเผาเพื่อเก็บของป่า (ต้องการข้อมูลอ้างอิง ให้ทดลองยึดพื้นที่ป่าคืนสักผืนสองผืน เดี๋ยว ม๊อบ เห มา ก็มา พร้อมคำสั่งย้ายของ จนท. ในพื้นที่) เฉลี่ยร้อยละ 68.9 ของสาเหตุการเกิดไฟป่าทั้งหมด สถานการณ์ไฟป่าในปี 2562 มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ จำนวน 151,681.9 ไร่ นปี 2563 มีแนวโน้มความรุนแรงไม่น้อยกว่าที่ผ่านมา โดยศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติ และมีน้ำฝนต่ำกว่าค่าปกติ ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2563 (1)…

Continue Reading

ทส. ช่วยภัยแล้ง จ.สระบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สูบน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านคลองหนองยาวอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี #แล้งนี้ต้องรอด 14 เมษายน 2563 #กรมทรัพยากรน้ำ #สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ บ้านพู หมู่ที่ 10 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยสูบน้ำจากสระน้ำหนองเบนไปเติมยังแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลองหนองยาว) เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคจากภัยแล้งในเขตพื้นที่ หมู่2 4 9 และ 10 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีปริมาณการสูบน้ำ 25,920 ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 4 หมู่บ้าน 1,595 ครัวเรือน ประชากร 4,591คน ราษฎรตำบลหนองยาว ขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ห่วงใยดูแลราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

ชาวบ้านเชียร์ “จับพวกเผ่าป่า”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอาจริง !! จับให้สิ้นพวกเผาป่า เสียงจากชาวบ้านด้านล่าง “ควันจากการเผ่า ฆ่าครองครัว ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าลูกตัวเองทางอ้อม ส่วนรวมเดือดร้อนหนัก ก็ยังไม่หยุด ไม่สำนึก” 13 เมษายน 2563 ทส. สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยหน่วยพิทักษ์อุทยานเเห่งชาติ ที่ ศล.3 (บ้านออน) หน่วยพิทักษ์หน่วยพิทักษ์อุทยานเเห่งชาติ ที่ ศล.2 (ปางมะเยา) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง), เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.4 (เชียงดาว), เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจ ฉก.ม.4 ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนป้องกันเเละปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้เเละเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า โดยใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวและในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ท้องที่ บ้านห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตามที่ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่บุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณป่าทิศตะวันออกบ้านห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ 3-0-52…

Continue Reading

1 2 3 4