PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

[ข่าวปลอม] รัฐฯ โอนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 กลุ่ม จำนวน 1,000 – 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จากข้อมูลดังกล่าว ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายโอนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 กลุ่ม จำนวน 1,000 – 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนตามที่กล่าวอ้าง

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3Ny6G84

admin • May 3, 2023


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *