PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมรับฝน แหล่งน้ำโคกแม่คาด เพิ่มน้ำต้นทุน อ.ฉวาง จ.นคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำโคกแม่คาด ในพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 ก.ค. 2563 กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีฯ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกแม่คาด หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่เดิมตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของตะกอนในฤดูน้ำหลาก ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จแล้ว จะเพิ่มน้ำต้นทุนประมาณ 60,300 ลบ.ม. จะสามารถกักเก็บน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จำนวน 425 ครัวเรือน ส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 578 ไร่

admin • July 2, 2020


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *