PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

ทส. ช่วยภัยแล้ง จ.สระบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สูบน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านคลองหนองยาวอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี #แล้งนี้ต้องรอด

14 เมษายน 2563 #กรมทรัพยากรน้ำ #สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ บ้านพู หมู่ที่ 10 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยสูบน้ำจากสระน้ำหนองเบนไปเติมยังแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลองหนองยาว) เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคจากภัยแล้งในเขตพื้นที่ หมู่2 4 9 และ 10 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีปริมาณการสูบน้ำ 25,920 ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 4 หมู่บ้าน 1,595 ครัวเรือน ประชากร 4,591คน ราษฎรตำบลหนองยาว ขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ห่วงใยดูแลราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

https://www.facebook.com/dwrthailand/
กรมทรัพยากรน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2

admin • April 15, 2020


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *