PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

การประปานครหลวง เชิญชวนประหยัดน้ำ

💧 การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำวิธี ฮาวทูเซฟน้ำอย่างไรให้ประหยัดสุด ๆ 💧


จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ที่ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง 💧 การใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้เท่าที่จำเป็น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอ มาร่วมสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำ ทุกที่ ทุกเวลา โดยเริ่มจากภายในบ้านของเราเอง🏡 ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

  1. ปิดน้ำระหว่างล้างมือ สระผม ฟอกสบู่ และเปลี่ยนมาใช้ฝักบัวรูยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ
  2. ใช้แก้วรองน้ำสำหรับแปรงฟัน ประหยัดน้ำได้มากกว่าใช้มือรองน้ำ
  3. ใช้ภาชนะรองน้ำ เพื่อล้างผักและผลไม้ แล้วนำน้ำสุดท้ายไปรดน้ำต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำ หรือถูพื้นนอกบ้าน
  4. ใช้กระดาษเช็ดคราบอาหารก่อนล้างจาน โดยล้างทำความสะอาดพร้อมกันในอ่าง ประหยัดน้ำกว่าเปิดล้างผ่านก๊อกโดยตรง
  5. รวบรวมปริมาณเสื้อผ้าให้มากเพียงพอก่อนซักผ้า แล้วใช้เครื่องซักผ้าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO) ประหยัดน้ำ
  6. รองน้ำใส่ถังเพื่อล้างรถลดการใช้น้ำได้มากกว่าการใช้สายยาง 20-50%

การร่วมกันใช้น้ำทุกหยดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจาก จะช่วยประหยัดค่าน้ำประปาในแต่ละเดือนแล้ว ยังเป็นการช่วยเซฟน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญให้โลกใบนี้ให้มีใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนอีกด้วย🌏

admin • April 15, 2020


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *