PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กรมน้ำจัดน้ำเพื่อช้าง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสัตว์ป่า


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสัตว์ป่า

9 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 เข้าสำรวจความเหมาะสมในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เนื่องจากพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งลำน้ำตามธรรมชาติแห้งขอด ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ ส่งผลให้สัตว์ป่าในพื้นที่ขาดแหล่งอาหารและออกไปหาอาหารนอกพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของป่าไม้และการเกิดไฟป่าในพื้นที่ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เนื่องจากในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาในฤดูฝนจะมีน้ำไหลหลากจำนวนมากไหลผ่านลำน้ำในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำสนธิ


admin • April 15, 2020


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *