PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กรมทรัพยากรน้ำ Kick off จัดทำ Information Sheet ขึ้นทะเบียนเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site ของไทย

2 พฤษภาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เปิดตัวโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Information Sheet เพื่อเสนอ Ramsar Site ของประเทศไทย 4 แห่ง โดยได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพื้นที่ชุ่มน้ำ เครือข่ายอนุรักษ์ จากภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม พร้อมทั้งถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Online ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางและแผนงานการศึกษาและความก้าวหน้าโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า “กรมทรัพยากรน้ำมีความตั้งใจ ในการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำที่จะเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์ จำนวน 4 แห่ง จากการสำรวจความหลากหลายของทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำและกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการ รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชุ่มน้ำที่จะเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์”นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้ข้อมูลเสริมว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำเป็น ระบบนิเวศหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้สถานการณ์ของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเสื่อมโทรม ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ที่เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาล ในลำดับที่…

Continue Reading

CADT DPU ร่วมกับสายการบิน P80 AIR จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “P80 AIR & CADT COLLABORATIVE PROJECT”แนะเส้นทางเข้าสู่อาชีพการบิน พร้อมเปิดรับนศ.ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครั้งแรกของไทย

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า CADT DPU ร่วมกับ P80 AIR จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “P80 AIR & CADT COLLABORATIVE PROJECT” เพื่อให้ความรู้ด้านการบิน รวมถึงแนะนำสายอาชีพด้านการบิน ซึ่งทางสายการบิน P80 AIR สายการบินเปิดใหม่ในไทย กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือ แอร์โฮสเตส ทางสายการบินกำลังต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และจากการหารือร่วมกันจะมีการ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเข้าสู่สายการบิน P80 AIR โดยเบื้องต้นเปิดรับตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการสหกิจศึกษาร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (พิเศษแบบไม่ประจำ) ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงก่อนจบการศึกษา และมีโอกาสได้เข้าทำงานสายตรงในสายการบินที่ตนฝึกงานอีกด้วยน.ต.ดร.วัฒนา กล่าวด้วยว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นการเปิดตัวและแนวทางการทำงานของ P80 AIR ทางวิทยาลัยฯ ได้เปิดกว้างให้ นักศึกษาคณะอื่นๆ อาทิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงผู้ที่สนใจ…

Continue Reading

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือ สงขลา พัทลุง นคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื่นที่ภาคใต้ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีฯ นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ  อำเภอเมืองสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา และอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (4 ธันวาคม 2563) นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ และมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำ ได้บูรณาการร่วมกับทางจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ จังหวัดสงขลานั้น สามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 300 ครัวเรือน โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำได้ประมาณ 500 คิวต่อชั่วโมง ซึ่งดำเนินการติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในพื้นที่…

Continue Reading

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ลุยฟื้นฟูเขาหัวโล้น : กรมน้ำ กรมป่าไม้รับลูก MOU ชูน้ำคู่ป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา เดินหน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่เขาหัวโล้น ซึ่ง กรมทรัพยากรน้ำและกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ของทั้งสองหน่วยงาน อันเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนาม ณ ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (10 สิงหาคม 2563) นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ เผยว่า ขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงานครั้งนี้ ประกอบด้วย (1)การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะ (2) การสำรวจระยะไกลและการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมทั้งการสำรวจตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและภัยคุกคามต่อทรัพยากรป่าไม้…

Continue Reading

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมรับฝน แหล่งน้ำโคกแม่คาด เพิ่มน้ำต้นทุน อ.ฉวาง จ.นคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำโคกแม่คาด ในพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2563 กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีฯ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกแม่คาด หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่เดิมตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของตะกอนในฤดูน้ำหลาก ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จแล้ว จะเพิ่มน้ำต้นทุนประมาณ 60,300 ลบ.ม. จะสามารถกักเก็บน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จำนวน 425 ครัวเรือน ส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 578 ไร่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มน้ำต้นทุน กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร จ.นครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่แหล่งน้ำบึงถนนหักใหญ่ในพื้นที่ บ้านโนนสง่า ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณมากพอในฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้วางแผนโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จำนวน 4 ตำบล ของ อ.ด่านขุนทด ประกอบด้วย ต.กุดพิมาน ต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวละคร และ ต.ด่านขุนทด จำนวน 54 หมู่บ้าน 4910 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กลับมามีความมั่นคงด้านน้ำรวมถึงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำจับมือกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการน้ำของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา ในการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน หรือเกษตรน้ำฝน ให้มีความมั่นคง เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ กรมทรัพยากรน้ำ จึงนำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติโดยได้ประสานความร่วมมือกับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใช้ข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี โดย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ โดยกรอบแห่งความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้ กรมทรัพยากรน้ำ จะสนับสนุนและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ (1) ข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry System) (2) ข้อมูลคาดการณ์ค่าความชื้นในดินจากระบบ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (3) ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาจากระบบ Early Warning System (4) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลอุทกวิทยา และ…

Continue Reading

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือภัยแล้ง บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลของระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ (ลึก 120 ม.) และแหล่งน้ำดิบผิวดินจากสระน้ำแห้งขอด สภาพน้ำสีเหลืองขุ่นข้นเป็นสนิม หลายครัวเรือนต้องซื้อน้ำใช้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)”

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ร่วมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) คณะผู้บริหารจาก 20 กระทรวง คณะผู้บริหารกระทรวง ทส. ผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ถึงเวลาคือลมหายใจให้กับธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะในแหล่งน้ำ

1 2 3