PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือ สงขลา พัทลุง นคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื่นที่ภาคใต้ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีฯ นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ  อำเภอเมืองสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา และอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (4 ธันวาคม 2563) นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ และมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำ ได้บูรณาการร่วมกับทางจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ จังหวัดสงขลานั้น สามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 300 ครัวเรือน โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำได้ประมาณ 500 คิวต่อชั่วโมง ซึ่งดำเนินการติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในพื้นที่…

Continue Reading

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ลุยฟื้นฟูเขาหัวโล้น : กรมน้ำ กรมป่าไม้รับลูก MOU ชูน้ำคู่ป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา เดินหน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่เขาหัวโล้น ซึ่ง กรมทรัพยากรน้ำและกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ของทั้งสองหน่วยงาน อันเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนาม ณ ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (10 สิงหาคม 2563) นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ เผยว่า ขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงานครั้งนี้ ประกอบด้วย (1)การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะ (2) การสำรวจระยะไกลและการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมทั้งการสำรวจตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและภัยคุกคามต่อทรัพยากรป่าไม้…

Continue Reading

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมรับฝน แหล่งน้ำโคกแม่คาด เพิ่มน้ำต้นทุน อ.ฉวาง จ.นคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำโคกแม่คาด ในพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2563 กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีฯ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกแม่คาด หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่เดิมตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของตะกอนในฤดูน้ำหลาก ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จแล้ว จะเพิ่มน้ำต้นทุนประมาณ 60,300 ลบ.ม. จะสามารถกักเก็บน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จำนวน 425 ครัวเรือน ส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 578 ไร่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มน้ำต้นทุน กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร จ.นครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่แหล่งน้ำบึงถนนหักใหญ่ในพื้นที่ บ้านโนนสง่า ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณมากพอในฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้วางแผนโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จำนวน 4 ตำบล ของ อ.ด่านขุนทด ประกอบด้วย ต.กุดพิมาน ต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวละคร และ ต.ด่านขุนทด จำนวน 54 หมู่บ้าน 4910 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กลับมามีความมั่นคงด้านน้ำรวมถึงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำจับมือกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการน้ำของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา ในการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน หรือเกษตรน้ำฝน ให้มีความมั่นคง เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ กรมทรัพยากรน้ำ จึงนำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติโดยได้ประสานความร่วมมือกับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใช้ข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี โดย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ โดยกรอบแห่งความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้ กรมทรัพยากรน้ำ จะสนับสนุนและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ (1) ข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry System) (2) ข้อมูลคาดการณ์ค่าความชื้นในดินจากระบบ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (3) ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาจากระบบ Early Warning System (4) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลอุทกวิทยา และ…

Continue Reading

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือภัยแล้ง บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลของระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ (ลึก 120 ม.) และแหล่งน้ำดิบผิวดินจากสระน้ำแห้งขอด สภาพน้ำสีเหลืองขุ่นข้นเป็นสนิม หลายครัวเรือนต้องซื้อน้ำใช้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)”

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ร่วมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) คณะผู้บริหารจาก 20 กระทรวง คณะผู้บริหารกระทรวง ทส. ผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ถึงเวลาคือลมหายใจให้กับธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะในแหล่งน้ำ

วราวุธ งานเลิศ ส่งมอบแทงค์ยักษ์

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล
โครงการต้นแบบ แก้วิกฤตน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างเป็นระบบในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก
พร้อมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น ร่วมบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ประชาชน ต้องช่วยกัน จัดการไฟป่า เพราะเราทุกคนคือเจ้าของประเทศ

จัดการไฟป่าและหมอกควัน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน “ไม่ควรต้องมีใครต้องมาตาย เพราะความเห็นแก่ตัวของคนบางคนคน” ปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลง รบกวนสมดุล ทำลายระบบนิเวศอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในวงกว้าง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องประชาชน สุขภาพของพ่อแม่ ครอบครัว บุคคลที่เรารัก รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ จากข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่าในประเทศไทยระหว่าง ปี 2560 – 2562 พบว่า ไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ส่วนใหญ่มาจาก ความโง่สะสมของกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่ถูกนายทุน และนักการเมืองชั่วหนุนหลังให้เผาเพื่อครอบครองที่ทำกิน และการเผาเพื่อเก็บของป่า (ต้องการข้อมูลอ้างอิง ให้ทดลองยึดพื้นที่ป่าคืนสักผืนสองผืน เดี๋ยว ม๊อบ เห มา ก็มา พร้อมคำสั่งย้ายของ จนท. ในพื้นที่) เฉลี่ยร้อยละ 68.9 ของสาเหตุการเกิดไฟป่าทั้งหมด สถานการณ์ไฟป่าในปี 2562 มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ จำนวน 151,681.9 ไร่ นปี 2563 มีแนวโน้มความรุนแรงไม่น้อยกว่าที่ผ่านมา โดยศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติ และมีน้ำฝนต่ำกว่าค่าปกติ ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2563 (1)…

Continue Reading

1 2